سال نو می رسد و مردم با جیب های نه چندان پر به سمت بازار ها روانه می شوند.