بهار آمد

چلچله ها به تمنّای پاسخ او، آمدن بهار را نوید می دهند. او که مهربانی را نثار عالمیان می کند و لاله ها در دشت دلدادگی از عشق او شور زندگی می گیرند.

او که در کوچه باغ باورمان ماندنی و جاویدان است. او که قوهای سپیدبال آرام دریایی، صبحشان را با نام او آغاز می کنند. او که آفاق پرواز همه پرندگان مهاجر است. او که تجلّیِ هستی و مظهر ایمان است. او که شهر دلمان همراه با نفس پاک او نفس می کشد و نبض هستی اش به تپش می افتد. او که دنیا از برای جلوه تمام وجودش کوچک بود و هست. او که پایان شام انتظارمان و صبح صادق شام تارمان بود. سالی که نکوست از بهارش پیداست. عجب سالی است امسال که بهارش با بهار حقیقی شروع می شود. و با عطر زیبای شادی پدرها.

آری، علی بهار جاودانی سال های زندگیِ همه ما انسان هاست.

میلاد با سعادتش بر مسلمین مبارک باد.