به یک مرد سیاه پوست و زشت رسید سلامش کرد و با او به گفت و گو نشست.


 از نیازش پرسید تا برآورده کند. شخصی که او را می شناخت گفت:

با منزلت و مقامی  که شما دارید سراغ این مرد سیاه و زشت آمده اید و با او نشست و برخواست می کنید؟ فرمود: او بنده ای از بندگان خداست. به حکم قرآن برادر ماست( انما المومنون اخوه ) ما با او از یک پدر هستیم. بر زمین واحد راه می رویم.

آری این گونه بود امام کاظم (علیه السلام) دنبال نیازمند می رفت و نیازش رفع می کرد. امام معصوم بود و بالاتر از همه  اما خود را بالا نمی دید. و اینک ما چقدر فاصله داریم با کسی که خود را شیعه او می نامیم.

امشب شب شهادت امام موسی بن جعفر است. بیاییم کمی خود را شبیه او کنیم.


#فروتنی#همنشینی با فقرا#شهادت امام موسی بن جعفر