به یک مرد سیاه پوست و زشت رسید سلامش کرد و با او به گفت و گو نشست.