این پلان نگاه نقی به ناموسش که در دست داعش اسیر شده خیلی چیزها را به ما یادآور شد.