شاید هیچکدام از ما حق او بر گردنمان را نتوانیم انکار کنیم. هم نوشتن بابا یادمان داد و هم احترام به بابا. هم الفبای مکتوب یادمان داد و هم الفبای زندگی

اگر گوش مالیمان داد شاید همان موقع در دلمان کلی به او دری وری گفتیم اما بعد ها فهمیدیم که گوشمالی هایش هم از روی دلسوزی بوده. مقام و منزلتش پیش خدا و اهل بیت بلند است به طوری که خدا در اولین آیات نازله به پیامبر اسلام  بعد از خلقت پیچیده ترین خلق خویش به این منصبش اشاره میکند در آنجا که به پیامبر فرمود: < اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم>. (علق: 1ـ 5) بخوان به نام پروردگارت که جهانیان را آفرید. انسان را از خون بسته سرشت بخوان ! و پروردگارت کریمترین است همان که آموخت با قلم، آموخت به انسان آنچه را که نمی دانست.

و امیر المونین(ع) میفرماید: اگر چه امیر و سلطان باشی اما در مقابلش برخیز.

خیلی اذیتش کردیم امیدوارم حلالمان کند اما از مهربانی که از او سراغ دارم امکان ندارد حلالمان نکند.

هفته معلم بر همه معلم ها مبارک باد.