شبهه:

 شاید به ذهن همه ما یکبار هم که شده آمده باشد که چرا ما پیامبر و امام نشدیم؟ آیا این ظلم نیست که خدا به کسی پیامبری عطا می کند و به دیگری نه؟؟