چک وقتی قلم‌خوردگی پیدا کند، دیگر از اعتبار می‌افتد، مگر این‌که پشت‌نویسی شود. ما هم همین‌طور... وقتی‌که یک گناهی، لغزشی ولو ناچیز، ولو اندک داشته باشیم از چشم خدا می‌افتیم، از اعتبار می‌افتیم، مگر این‌که پشت‌نویسی کنیم؛ یعنی توبه کنیم، آن‌وقت است که آن اعتبار و آبروی رفته بازمی‌گردد. این است که قرآن کریم می‌گوید: همه توبه کنید و به‌سوی خدا بازگردید. توبه حقیقی آن است که به‌طورجدی از گناهان گذشته پشیمان شده و توبه نموده و آن‌ها را ترک کرده و با اعمال نیک آینده، گذشته را جبران کنند. در این صورت ان‌شاءالله مشمول بخشش الهی واقع خواهد شد

( سید علی اصغر مرادی زاده http://morsalun.ir )

tobe