مسافری هستم ناگزیر در حال رفتن.سفری کوتاه که منتهی میشود به سفری شاید طولانی و شاید کوتاه تر از آن اولی بسته به اینکه درست قدم برداشه ام یا نه. ای کاش راهنمایی داشتم. نکند دارم و نمیدانم...